projecte

JUNTS
Educació per al desenvolupament


"Junts" és un projecte d'intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i diferents parts del món en aquest cas amb centres educatius de Tànger al Marroc.

Les escoles de cada un dels continents comparteixen cada any elements de la seva cultura. El primer any intercanvien contes, el segon cançons populars i el tercer encara es decidirà en funció de l'intercanvi.

El projecte pretén apropar dos móns tant llunyans, però cada vegada més propers a les nostres aules, a partir de la seva cultura popular. Aquest treball es pot realizar gràcies al treball de difrents ONG. En el càs de l'intercanvia amb Tanger, amb l'Associació Socio Cultural Ibn Batuta.

Fruit d'aquest treball cooperatiu cada curs s'editarà un llibre amb els contes o les cançons il·lustrades i un CD on es podran sentir les diferents versions realitzades en tres llengües: àrab,amazic i català.

JUNTS s'està desenvolupant també en altres indrets:

Barcelona - Kedougou al Senegal amb l'Associació d'Amics de Diakha Madina
Barcelona - Quuito a l'Equador amb la Fundació ADSISAntecedents
El projecte sorgeix del treball conjunt de diverses escoles de la ciutat amb l’Associació d’Amics de  Diakha Madina. Aquesta experiència d’intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i Kedougou sostinguda durant els darrers anys amb el suport de l’IMEB i del Consorci d’Educació de Barcelona ha permès dissenyar un procés que creiem és exportable a altres escoles, ONG’s i nous entorns.   

Projecte
Tal com ha quedat definit, és un projecte ambiciós però que es recolza en una trajectòria de treball contrastada. Pretén apropar móns allunyats a partir de les seves manifestacions artístiques i culturals. Posant  en contacte els joves i els infants de dues realitats ben diferents podrem encetar en els centres educatius un treball multicultural molt interessant.

L’experiència ens fa pensar en un projecte plurianual de tres anys de durada per poder treure el màxim profit de l’intercanvi. Cada any es seleccionarà un tema o un aspecte universal: els contes, la música, els jocs, les danses, la cuina, etc. Es tracta de posar en comú la tradició oral, musical, les cançons de sempre, etc. Això ens ha de permetre encetar diàlegs de com veuen  i entenen cada un d’aquests manifestacions els infants i com es transmeten, potser de forma diferent, a cada una de les dues realitats.

El projecte pretén que els infants i joves dels centres participants de Barcelona treballin, aprenguin i il•lustrin les cançons, els contes o el material que els envien infants d’un altre indret que viuen en unes condicions molt diferents, molt més desfavorables. Aquest intercanvi serà recíproc. Per poder fer aquesta feina caldrà establir correspondències entre els grups classe d’escoles, dels països implicats en el projecte amb la dinamització d’una ONG que tingui contactes a la zona triada. D’entrada el nombre de participants en aquest projectes no pot ser mol nombrós (tres o quatre centres per país) perquè l’experiència ens ha mostrat que una mida reduïda permet establir molt més fàcilment lligams i fomenta la implicació de tots els estaments implicats. Si hi ha moltes escoles interessades és preferible encetar nous projectes i nous grups.

El treball de cada any es recull en un llibre que s’edita a partir dels dibuixos, els textos dels alumnes i fotografies dels processos de treball. Aquest recull s’edita en català, i amb les la llengua o llengües del país de l’intercanvi. Paral•lelament en un bloc es recull el treball metodològic, i els processos de treball, aspectes que no quedarien recollits al llibre i que es valori interessant que no es perdin.

El diàleg de l’intercanvi l’establirem amb el llenguatge que es pugui depenent del cas  (si cal en aquest cas la ONG ha de facilitar les traduccions), però es recolzarà especialment amb el llenguatge visual i plàstic, perquè ens permet a més connectar amb més facilitat sensibilitats i a més els infants que posarem en contacte pot ser que no disposin de cap llengua comuna.

Cada any el projecte finalitza amb la presentació del llibre en un acte exposició-concert-festa depenent del projecte durant el mes d’abril. Aquest acte serveix, a més, per traspassar a les famílies el treball desenvolupat amb els seus fills i fa extensiva l’educació per al desenvolupament i per a la cooperació a una xarxa molt més amplia.

Aquests llibres s’envien a les escoles de la zona amb qui hem fet l’intercanvi i les escoles participants col•laboren també venent els llibres a les famílies i contribuint així de forma solidària a sufragar una bona part de les despeses del projecte.

Des de l’àrea d’innovació del Consorci d’Educació de Barcelona s’ajuda a posar en contacte les escoles interessades amb les ONG,s, es coordina la seva tasca i es vetlla per la qualitat metodològica i pedagògica del projecte. El projecte està obert i es busca l’ajuda de diverses administracions i institucions per donar difusió i finançament del projecte.